GEOTCBRL

再见啦

【bzoj3123】 [Sdoi2013]森林

 被教做人啦T_T
 维护树上的主席树。
 查询u,v,那么对应的当前版本是u,v,前驱版本是lca(u,v),fa[lca(u,v)]
 连u,v,因为保证是一棵树,于是启发式暴力合并,每次重新建主席树。
 时间复杂度O(Tlog2n)
 几个要注意的地方。
 第一个读入的testcases是逗你玩的尼玛
 倍增数组范围小的要放后面,唔这是常识然而为了代码少写几B居然就把它放前面去了。。。T了一晚上真是爽。。。
 

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define rep(i,a,b) for(int i=a,_=b;i<=_;i++)
#define per(i,a,b) for(int i=a,_=b;i>=_;i--)
#define fore(i,u) for(int i=head[u];i;i=nxt[i])
#define maxn 80007
#define maxm 170007
#define maxs 15000007

inline int rd()
{
  char c = getchar();
  while (!isdigit(c)) c = getchar() ; int x = c - '0';
  while (isdigit(c = getchar())) x = x * 10 + c - '0';
  return x;
}

typedef int arr[maxn];
typedef int adj[maxm];
typedef int seg[maxs];

adj to , nxt;
arr head , pa , sz , dep , rt , a , h;
seg lc , rc , cnt;

int fa[maxn][19];

int n , m , ett , tot , ans , all , T , mxd;

inline void ins(int u , int v)
{
  to[++ ett] = v , nxt[ett] = head[u] , head[u] = ett;
}

void update(int pr , int&nr , int l , int r , int v)
{
  if (!nr) nr = ++ tot;
  cnt[nr] = cnt[pr] + 1;
  if (l == r) return;
  int m = (l + r) >> 1;
  if (v <= m)
    rc[nr] = rc[pr] , update(lc[pr] , lc[nr] , l , m , v);
  else
    lc[nr] = lc[pr] , update(rc[pr] , rc[nr] , m + 1 , r , v);
}

void dfs1(int u)
{
  dep[u] ++;
  rep (i , 1 , mxd) fa[u][i] = fa[fa[u][i - 1]][i - 1];
  update(rt[fa[u][0]] , rt[u] , 1 , all , a[u]);
  fore (i , u)
  {
    int v = to[i];
    if (v == fa[u][0]) continue;
    dep[v] = dep[u] , fa[v][0] = u;
    dfs1(v);
  }
}

void dfs2(int u , int p)
{
  dep[u] = dep[p] + 1;
  fa[u][0] = p;
  rep (i , 1 , mxd) fa[u][i] = fa[fa[u][i - 1]][i - 1];
  update(rt[p] , rt[u] , 1 , all , a[u]);
  fore (i , u)
  {
    int v = to[i];
    if (v == p) continue;
    dfs2(v , u);
  }
}

int find(int u) { return u == pa[u] ? u : pa[u] = find(pa[u]) ; }

inline void _union(int u , int v)
{
  u = find(u) , v = find(v);
  if (u == v) return;
  if (sz[u] < sz[v]) swap(u , v);
  pa[v] = u , sz[u] += sz[v];
}

void input()
{
  n = rd();
  n = rd() , m = rd() , T = rd();
  mxd = (int) (log(n) / log(2)) + 1;
  rep (i , 1 , n) h[i] = a[i] = rd();
  sort(h + 1 , h + n + 1);
  all = unique(h + 1 , h + n + 1) - h - 1;
  rep (i , 1 , n) a[i] = lower_bound(h + 1 , h + all + 1 , a[i]) - h;
  rep (i , 1 , n) pa[i] = i , sz[i] = 1;
  rep (i , 1 , m)
  {
    int u = rd() , v = rd();
    ins(u , v) , ins(v , u);
    _union(u , v);
  }
  rep (i , 1 , n) if (!dep[i]) dfs1(i);
}

inline int lca(int u , int v)
{
  if (dep[u] < dep[v]) swap(u , v);
  int d = dep[u] - dep[v];
  rep (i , 0 , mxd) if ((d >> i) & 1) u = fa[u][i];
  if (u == v) return u;
  per (i , mxd , 0) if (fa[u][i] != fa[v][i]) u = fa[u][i] , v = fa[v][i];
  return fa[u][0];
}

inline void merge(int u , int v)
{
  ins(u , v) , ins(v , u);
  if (sz[u] < sz[v]) swap(u , v);
  _union(u , v);
  dfs2(v , u);
}

inline void query(int u , int v , int k)
{
  int x = lca(u , v) , p = fa[x][0];
  u = rt[u] , v = rt[v] , x = rt[x] , p = rt[p];
  int l = 1 , r = all;
  while (l < r)
  {
    int m = (l + r) >> 1;
    int w = cnt[lc[u]] + cnt[lc[v]] - cnt[lc[x]] - cnt[lc[p]];
    if (w >= k)
      u = lc[u] , v = lc[v] , x = lc[x] , p = lc[p] , r = m;
    else
      k -= w , u = rc[u] , v = rc[v] , x = rc[x] , p = rc[p] , l = m + 1;
  }
  printf("%d\n" , ans = h[l]);
}

void solve()
{
  char c;
  rep (i , 1 , T)
  {
    for (c = getchar();!isalpha(c);c = getchar()) ;
    int u = rd() ^ ans , v = rd() ^ ans;
    if (c == 'Q')
      query(u , v , rd() ^ ans);
    else
      merge(u , v);
  }
}

int main()
{
  input();
  solve();
  return 0;
}
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/GEOTCBRL/article/details/49954755
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

【bzoj3123】 [Sdoi2013]森林

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭