Android如何使用XML创建一个环形渐变颜色图片

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/GXL_1899/article/details/74001417
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rotate xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   android:fromDegrees="0"
   android:pivotX="50%"
   android:pivotY="50%"
   android:toDegrees="360" >
   <shape
       android:innerRadiusRatio="3"
       android:shape="ring"
       android:thicknessRatio="8"
       android:useLevel="false" >
       <gradient
           android:centerColor="#12ff0e"
           android:centerX="0.50"
           android:centerY="0.50"
           android:endColor="#09bb07"
        android:startColor="#ffffff"
           android:type="sweep"
           android:useLevel="false" />
   </shape>
</rotate>

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试