Latex 公式换行 等号左对齐

版权声明:原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/Guo_ya_nan/article/details/81879792

Latex 公式换行 等号左对齐示例:

\begin{equation}
\begin{aligned}
X^TXh - X^TY&= 
\begin{bmatrix}
  x_1 & x_2 & ... & x_n\\
  1 & 1 & ... & 1
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
  x_1 & 1\\
  x_2 & 1\\
  ... & ...\\
  x_n & 1
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
  m \\
  b \\
\end{bmatrix} -
\begin{bmatrix}
  x_1 & x_2 & ... & x_n\\
  1 & 1 & ... & 1
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
  y_1 \\
  y_2 \\
  ... \\
  y_n
\end{bmatrix} \\
&=
\begin{bmatrix}
  x_1^2+x_2^2+...+x_n^2 & x_1+x_2+...+x_n \\
  x_1+x_2+...+x_n & 1+1+...+1
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
  m \\
  b \\
\end{bmatrix} - 
\begin{bmatrix}
  x_1y_1+x_2y_2+...+x_ny_n \\
  y_1+y_2+...+y_n
\end{bmatrix} \\
&=
\begin{bmatrix}
  m(x_1^2+x_2^2+...+x_n^2) + b(x_1+x_2+...+x_n) \\
  m(x_1+x_2+...+x_n) + nb
\end{bmatrix} -
\begin{bmatrix}
  x_1y_1+x_2y_2+...+x_ny_n \\
  y_1+y_2+...+y_n
\end{bmatrix} \\
&=
\begin{bmatrix}
  m(x_1^2+x_2^2+...+x_n^2) + b(x_1+x_2+...+x_n) - (x_1y_1+x_2y_2+...+x_ny_n) \\
  m(x_1+x_2+...+x_n) + nb - (y_1+y_2+...+y_n)
\end{bmatrix} \\
&=
\begin{bmatrix}
  \displaystyle
  \sum_{i=1}^{n}{mx_i^2 + bx_i - x_iy_i} \\
  \displaystyle
  \sum_{i=1}^{n}{mx_i + b - y_i} \\
\end{bmatrix} \\
&= 
\begin{bmatrix}
  \displaystyle
  \sum_{i=1}^{n}{-x_i(y_i - mx_i - b)} \\
  \displaystyle
  \sum_{i=1}^{n}{-(y_i - mx_i - b)} \\
\end{bmatrix} \\
&=
\begin{bmatrix}
  \frac{\partial E}{\partial m}\\
  \frac{\partial E}{\partial b}
\end{bmatrix}
\end{aligned}
\end{equation}

这里写图片描述

多个值居中显示:

\begin{equation}
\begin{aligned}
  m = \frac{1}{2}\\
  b = \frac{2}{3}
\end{aligned}
\end{equation}


\begin{cases}
\displaystyle
m = \frac{1}{2} \\
\\
\displaystyle
b = \frac{2}{3} \\
\end{cases}

这里写图片描述

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页