VB.NET初学者园地

VB.NET社区贴子选辑,学习感悟--信箱:HanMo@mail.csdn.net

获得光标在多行textbox中的行与列的函数

Public Function checkrow() As String

        Dim row As Integer = Me.TextBox1.SelectionStart

        Dim i As Integer

        Dim p As Integer

        Dim count As Integer = 0

        Dim count1 As Integer = 0

        For i = 0 To Me.TextBox1.Lines.GetUpperBound(0)

            count += Me.TextBox1.Lines(i).Length + 2 ' 一个回车相当于2

            If row <= count Then

                If i = 0 Then

                    p = row

                Else

                    p = row - count1

                End If

                Return "行:" & CStr(i) & "/列:" & CStr(p)

            End If

            count1 += Me.TextBox1.Lines(i).Length + 2

        Next

    End Function

////////////////////////////  闵峰

阅读更多
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭