Rust与D 的PK

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/Iilovetopview/article/details/43941663

比较Rust的“并发”与D的“并行” 运算能力,Rust 1.0 alpha2 ,D(dmd 2.066.1 LDC 0.15.1 (LLVM3.6 MS VC64)。都设置为使用总CPU数的75%.

比较2点:1、使用内存,2、运行时长。

(注:虽然此题已在 以下两篇文章中以“数学公式”法做过比较,但对运行效率的比较意义不大。

  http://blog.csdn.net/iilovetopview/article/details/43745059

http://blog.csdn.net/iilovetopview/article/details/43913027

/*题目:

 有一个整数n,写一个函数f(n),返回0到n之间出现的"1"的个数。
  比如f(13)=6,现在f(1)=1,问下一个最大的f(n)=n的n是什么?

*/

 一、用穷举法查10万以内的数。

1、Rust:

use std::time::duration::Duration;
use std::sync::TaskPool;
use std::sync::mpsc::channel;

fn main() { 
	println!("(Rust Language) Please wait for some minutes,will found Next Fn(n) = n ,the n is:");
  let r = Duration::span(tr);
  println!(" time :{} seconds",r.num_seconds());
}

fn tr()
{
 	let pool = TaskPool::new(3);
	let ( tx, rx) = channel();
	let (mut n,max)= (1,100_000);
	while(n<max)
	{
		let tx = tx.clone();
  	pool.execute(move|| {
    	tx.send(fnx(n)).unwrap();
  	});
		n+=5000;
  }

	for a in rx.iter(){
		if(a > max)
		{
			println!(" Now End {}",a);
			break;
		}
	}	 
 }

fn fnx(x:usize) -> usize
{
	let ( mut pos,mut n ,mut count)=(0,x,0);
	while(n >0)
	{ 
	 	pos = Fx(n);
		if(n == pos) 
		{
			count +=1;
			println!("n is: {0}, Fn(n) is:{1} ",n,pos);
			if(count >1) {break;}
		}
		n+=1;
		if(n >x+5000){break;}
	}
	return n;
}

fn Fx (n: usize) -> usize 
{
	let mut total =0;
 	for i in 0..n+1{
 		total += Count(i);
 	}
 	return total;
}
 
fn Count(n: usize) ->usize
{
 	let (mut num,mut t) = (0,n);
 	while(t >= 1)
 	{
 		if(t%10 ==1){num +=1;}
 		t /= 10;
 	}
 	return num;
}

-------Debug

内存占用:

运行时长:
----Release

内存占用:

运行时长:

D语言(并行模式):

module fn;
import std.stdio;
import std.array;
import std.datetime;
import std.parallelism;

int[] v;
 
void main()
{ 
	writeln("(D Language) Please wait for some minutes,will found Next Fn(n) = n ,the n is:");
	int n=1;
	while(n<100_000)
	{
		v~=n;
		n+=5000;
	}
	StopWatch sw;
	sw.start();
  auto tp = new TaskPool(2);
	foreach(c; tp.parallel(v))
	{
		fx(c);
	}
	tp.finish();
	sw.stop();
	writeln(" time :" , sw.peek().msecs/1000.0,"secs");
	writeln(n," stop");
}
 
int fx(int n)
{
	int count,pos,nmax = n+5000;
 
	while(n < nmax)
	{
		pos = Fn(n);
		if(n == pos) 
		{
			count++;
			writeln("n is: ",n, " Fn(n) is: ",pos);
			if(count >1) break;
		}
		n++;
	}
	return n;
}
int Fn(int n)
{
	int total;
	for(int i=0;i<=n;i++)
	{
		total += Count(i);
	}
	return total;
}
int Count(int n)
{
	int num;
	for(int t = n;t >=1;t=t/10)
	{
		if(t%10 == 1) num++;
	}
	return num;
}

---dmd debug

内存占用:

运行时长:
-----ldc2 release

内存占用:

运行时长:


D语言(并发模式):(未完,)

--------------------待续-----------------------
大家可以看到:同样是运用3个内核(75%),D的占用内存稍大,但Debug模式下运行效率是Rust的几乎2倍,但Release模式下,Rust(并发)只是比D(并行)稍快3秒!!! 。准备有时间再写D的并发。。。

但此时没有内存消耗,显示不出Rust的RAll特性。

D语言的代码简洁、高效非常吸引人。

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试