BZOJ 4805 欧拉函数求和【杜教筛】

版权声明:学习,哪有那么多条条框框~ https://blog.csdn.net/Irish_Moonshine/article/details/81668943

https://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=4805

求欧拉函数的前缀和,项数小于2e9。

以目前的视野来看待杜教筛的话,感觉就像是将一个线性的式子,进一步优化,然后通过记忆化搜索来实现的一个过程。

S(n)=i=1nϕ(i)

然后卷积一下,通过套路式子进行转换。
g(1)S(n)=i=1n(gϕ(i))i=2ng(i)S(ni)

S(n)=i=1nii=2nS(ni)

S(n)=n(n+1)2i=2nS(ni)

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn=1e7+10;
#define ll long long int
int tot;
ll phi[maxn];

void init()
{
  for(ll i=1;i<maxn;i++){
    phi[i]=i;
  }
  for(ll i=2;i<maxn;i++){
    if(phi[i]==i){
      for(ll j=i;j<maxn;j+=i)
        phi[j]-=phi[j]/i;
    }
  }
  for(int i=1;i<maxn;i++){
    phi[i]+=phi[i-1];
  }
}
map<ll,ll> m;
ll work(ll x){
  if(x<maxn) return phi[x];
  if(m[x]) return m[x];
  ll res=0;
  for(ll i=2,j;i<=x;i=j+1){
    j=x/(x/i);
    res+=(j-i+1)*work(x/i);
  }
  return m[x]=x*(x+1)/2-res;

}
int main(){
  init();
  int n;
  scanf("%d",&n);
  printf("%lld\n",work(n));
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试