Java 疑惑集之Long篇

public class Long {
 public static void main(String [] args){
  long l = 24*60*60*1000*1000;
  long l2 = 24*60*60*1000;
  System.out.println(l/l2);
  
 }

}

大家心目中的输出是多少?

阅读更多
文章标签: java string class
上一篇Java 疑惑集之Double篇
下一篇Java 疑惑集之null篇
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭