[python]1-31范围内生成5个不重复的红球,1-16范围内生成1个蓝球,红篮球所有数字不能重复

1-31范围内生成5个不重复的红球,1-16范围内生成1个蓝球,红篮球所有数字不能重复
import random
number_list = []
while True:
  n = random.randint(1,31)
  if n not in number_list:
    number_list.append(n)
  if len(number_list) == 5:
    break
while True:
  lan = random.randint(1,16)
  if lan not in number_list:
    number_list.append(lan)
    break
print(number_list)

def honglanqiu():
  number_list = []
  for i in range(5):
    hong = random.randint(1,31)
    number_list.append(hong)
  lan = random.randint(1,16)
  number_list.append(lan)
  if len(set(number_list)) == len(number_list):
    return number_list
  else:
    return honglanqiu()

print(honglanqiu())
 • 1
  点赞
 • 1
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值