Codeforces 652D(一维树状数组)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/KIJamesQi/article/details/52587097

题目链接

有n根木棍,每根的范围是[li,ri],没有两个的ri是想通的,问每根棍子完全覆盖多少根棍子。
第i根棍子覆盖第j根棍子,必要条件就是lilj&&rjri
那么按照l进行排序,l相同的r大的排在前面,然后从后往前扫。

const int maxn = 2e5 + 10;
struct seg{
  int l, r, id;
  seg() {}
  void read() {
    scanf("%d%d", &l, &r);
  }
}s[maxn];
int h[maxn*2];
int n, m;
bool cmp(const seg& LEFT, const seg& RIGHT) {
  return LEFT.l < RIGHT.l || (LEFT.l == RIGHT.l && LEFT.r > RIGHT.r);
}
inline int Hash(int x) {
  return lower_bound(h + 1, h + 1 + m, x) - h;
}
struct BIT {
  int a[maxn*2];
  void add(int x, int v) {
    while(x < maxn*2) {
      a[x] += v;
      x += lowbit(x);
    }
  }
  int sum(int x) {
    int res = 0;
    while(x > 0) {
      res += a[x];
      x -= lowbit(x);
    }
    return res;
  }
}BIT;
int ans[maxn];
int main(int argc, const char * argv[])
{  
  // freopen("in.txt","r",stdin);
  // freopen("out.txt","w",stdout);
  // ios::sync_with_stdio(false);
  // cout.sync_with_stdio(false);
  // cin.sync_with_stdio(false);

  cin >> n;
  m = 0;
  Rep(i, 1, n) s[i].read(), s[i].id = i, h[++m] = s[i].l, h[++m] = s[i].r;
  sort(h + 1, h + 1 + m);
  m = unique(h + 1, h + 1 + m) - h - 1;
  sort(s + 1, s + 1 + n, cmp);
  for (int i = n;i >= 1;--i) {
    // cout << Hash(s[i].r) << endl;
    int o = BIT.sum(Hash(s[i].r));
    ans[s[i].id] = BIT.sum(Hash(s[i].r));
    BIT.add(Hash(s[i].r), 1);
  }
  Rep(i, 1, n) printf("%d\n", ans[i]);

  // showtime;
  return 0;
}
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页