luogu2051[AHOI2009]中国象棋

题目链接
一个比较烦的分类讨论动态规划
注意事项:

 • 每行每列最多两个
 • 不能在一行的一个格子里放两个棋子(亲身经历)
 • 把一个0变成1,把一个1变成2也是一种情况
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long LL;
const LL MOD = 9999973;
const LL N = 101;

LL f[N][N][N];// f[i][j][k] 表示前 i 行中 j 列放 1 个, k 列放 2 个得到的方案数
LL ans = 0;
LL n, m;

int main() {
  scanf("%lld %lld", &n, &m);
  f[0][0][0] = 1;
  for(LL i = 0; i < n; i++) {
    for(LL j = 0; j <= m; j++) {
      for(LL k = 0; k <= m; k++) {
        if(f[i][j][k] != 0) {
          // 放 0 个 
          f[i + 1][j][k] = (f[i + 1][j][k] + f[i][j][k]) % MOD;
          // 放 1 个
          if(m - j - k >= 1) f[i + 1][j + 1][k] = (f[i + 1][j + 1][k] + f[i][j][k] * (m - j - k)) % MOD;// 0 -> 1 
          if(j >= 1) f[i + 1][j - 1][k + 1] = (f[i + 1][j - 1][k + 1] + f[i][j][k] * j) % MOD;// 1 -> 2
          // 放 2 个 
          if(m - j - k >= 2) f[i + 1][j + 2][k] = (f[i + 1][j + 2][k] + f[i][j][k] * (m - j - k) * (m - j - k - 1) / 2) % MOD;// 0 -> 1, 0 -> 1
          //if(m - j - k >= 1) f[i + 1][j][k + 1] = (f[i + 1][j][k + 1] + f[i][j][k] * (m - j - k)) % MOD;// 0 -> 2
          if(j >= 2) f[i + 1][j - 2][k + 2] = (f[i + 1][j - 2][k + 2] + f[i][j][k] * j * (j - 1) / 2) % MOD;// 1 -> 2, 1 -> 2
          if(m - j - k > 0 && j > 0) f[i + 1][j][k + 1] = (f[i + 1][j][k + 1] + f[i][j][k] * (m - j - k) * j) % MOD; // 0 -> 1, 1 -> 2
        }
      }
    }
  }
  for(int i = 0; i <= m; i++) {
    for(int j = 0; i + j <= m; j++) {
      if(f[n][i][j] < 0) printf("f[%lld][%d][%d] = %lld, ", n, i, j, f[n][i][j]);
      ans = (ans + f[n][i][j]) % MOD;
    }
  }
  printf("%lld", ans);
  return 0;
} 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭