LeetCode-----第137题-----只出现一次的数字 II

只出现一次的数字 II

难度:中等

给定一个非空整数数组,除了某个元素只出现一次以外,其余每个元素均出现了三次。找出那个只出现了一次的元素。

说明:

你的算法应该具有线性时间复杂度。 你可以不使用额外空间来实现吗?

示例 1:

输入: [2,2,3,2]
输出: 3

示例 2:

输入: [0,1,0,1,0,1,99]
输出: 99

 

题目分析:

      显然这道题直接使用上一题的思路是行不通的。我们这里接着考虑位运算,经过分析我们可以知道,将所有数的位加起来,那么显然出现三次的位,它的每一位也是出现三次,那么我们把超过三次的位数,取余一下,那么剩下的显然就是那个数。

 

参考代码:

class Solution {
public:
  int singleNumber(vector<int>& nums) {
    int bit_nums[32] = {0};

    for(int i = 0; i < nums.size(); i++)
    {
      unsigned int bitmask = 1;
      for(int j = 0; j < 32; j++)//小端存储
      {
        int bit = nums[i]&bitmask;
        if(bit != 0)
        {
          bit_nums[j] += 1;
        }
        bitmask = bitmask<<1;
      }
    }

    unsigned int res = 0;
    for(int i = 31; i >= 0; i--) //高位现存
    {
      res = res<<1;
      res += bit_nums[i]%3;
    }
    return res;
  }
};

 

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页