priority_queue 函数库使用

听完左神的课,自己来用stl来实现一下大小根堆,顺便加深一下印象
C++库中带有priority_queue<>函数库可以直接拿来用,默认是大根堆

实现小根堆的时候,很多大神介绍了重载运算符的方法,但是,我自己并不打算用这种方法
大神的讲解

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std ;

priority_queue<int> qi ; /// 大根堆的定义

int a[5] = {3,5,9,6,2} ;

struct cmp
{
  bool operator()(int a , int b)
  {
    return a>b ;
  }
};

int main()
{
  priority_queue<int,vector<int>,cmp> qq ; /// 小根堆的定义,这里重载了cmp,用来实现小根堆
  for(int i = 0 ; i < 5 ; i ++) /// 
  {
    qi.push(a[i]) ;
  }
  for(int i = 0 ; i < 5 ; i ++)
  {
    cout << qi.top() << endl;
    qi.pop() ;
  }
  cout << endl;
  for(int i = 0 ; i < 5 ; i ++)
  {
    qq.push(a[i]) ;
  }
  for(int i = 0 ; i < 5 ; i ++)
  {
    cout << qq.top() << endl;
    qq.pop() ;
  }
  return 0 ;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试