C语言 一元钱的兑换方案

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 by-sa 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/LiuBo_01/article/details/78319979

问题:如果将整钱换成零钱,那么,一元钱可兑换成一角,两角或五角,问有多少种兑换方案。


问题分析:我们首先考虑,一元钱如果全兑换成一角,那么可以兑换10 张,全部兑换成两角,可以兑换5张,如果全部兑换成五角可以兑换成2张,我们可以定义变量i,j,k 分别表示全部兑换成一角,两角或者五角对应的数目,利用for循环嵌套,使用穷举法将所有在取值范围内的数全部组合一次,凡是满足 (i + j * 2 + k * 5) = 10,这一条件的,则将其输出。


源代码:

#include<stdio.h>
 
int main()
{
    int i, j, k;            
    for (i = 0; i <= 10; i++)              //i为一角钱兑换个数,范围为0-10
    { 
        for (j = 0; j <= 5; j++)           //j为2角钱兑换个数,范围为0-5
        {
            for (k = 0; k <= 2; k++)       //k为5角钱兑换个数,范围为0-2
            {
                if (i + 2 * j + 5 * k == 10)        //兑换和为10角
                {
                    printf("1元钱可兑换为 :%d个一角,%d个2角,%d个5角\n", i, j, k);  //输出兑换方案
                    printf("\n");
                }
            }
        }
    }
    return 0;
}

 


展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页