C++调用返回多个值的Python函数

转自:http://chensx.iteye.com/blog/1299383

  某些时候,用python模块来实现一些特定的功能会比用其他类型的模块更加简洁方便。 
在C++程序中,调用python模块时需要加载一些必要的libs,这些libs在网上都可以找到。下面的代码演示了C++程序如何调用python中的函数,并得到从python函数中返回的多个值。 

Python代码  收藏代码
 1. # filename : cal.py  
 2. # return type : tuple  
 3. def mix(a, b) :  
 4.     r1 = a + b  
 5.     r2 = a - b  
 6.     return (r1, r2) # (7,3)  

C++代码  收藏代码
 1. #include "stdafx.h"  
 2. #include ".\\include\\Python.h"  
 3.   
 4. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])  
 5. {  
 6.     string filename = "cal"// cal.py  
 7.     string methodname_mix = "mix"// function name  
 8.   
 9.     Py_Initialize();    
 10.   
 11.     // load the module  
 12.     PyObject * pyFileName = PyString_FromString(filename.c_str());  
 13.     PyObject * pyMod = PyImport_Import(pyFileName);   
 14.   
 15.     // load the function  
 16.     PyObject * pyFunc_mix = PyObject_GetAttrString(pyMod, methodname_mix.c_str());  
 17.   
 18.     // test the function is callable  
 19.     if (pyFunc_mix && PyCallable_Check(pyFunc_mix))  
 20.     {  
 21.         PyObject * pyParams = PyTuple_New(2);  
 22.         PyTuple_SetItem(pyParams, 0, Py_BuildValue("i", 5));  
 23.         PyTuple_SetItem(pyParams, 1, Py_BuildValue("i", 2));  
 24.   
 25.         // ok, call the function  
 26.         int r1 = 0, r2 = 0;  
 27.         PyObject * pyValue = PyObject_CallObject(pyFunc_mix, pyParams);           
 28.         PyArg_ParseTuple(pyValue, "i|i", &r1, &r2);  
 29.         if (pyValue)  
 30.         {  
 31.             printf("%d,%d\n", r1, r2); //output is 7,3  
 32.         }         
 33.     }  
 34.   
 35.     Py_Finalize();    
 36.   
 37.     return 0;  
 38. }  


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭