task05 字符串

1.无重复字符的最长子串

def MaxSubStringLength(self,string):
  start = 0
  maxlen = 0
  maxsubstring = {}
  for i in range(len(string)):
    cur = string[i]
    if cur in maxsubstring.keys():
      pre = maxsubstring[cur]
      if pre + 1 > start:
        start = pre + 1
      maxsubstring[cur] = i
    else:
      maxsubstring[cur] = i
    if i - start + 1 >maxlen:
      maxlen = i - start + 1
  return maxlen

2.串联所有单词的子串

class Soultion(object):
"""docstring for Soultion"""
def findSubString(self,s,words):
  if not s or words == []:
    return []

  lenstr = len(s)
  lenword = len(words[0])
  lensubstr = len(words)*lenword
  times = {}
  #统计words中各词出现的频率
  for word in words:
    if word in times:
      times[word] += 1
    else:
      times[word] = 1

  #存储结果
  ans = []
  for i in range(min(lenword,lenstr - lensubstr+1)):
    self.findAnswer(i,lenstr,lenword,lensubstr,s,times,ans)
  return ans

def findAnswer(self,strstart,lenstr,lenword,lensubstr,s,times,ans):
  wordstart = strstart		
  curr = {}
  while strstart +lensubstr <= lenstr:
    word = s[wordstart:wordstart+lenword]
    wordstart += lenword
    if word not in times:
      strstart = wordstart
      curr.clear()
    else:
      if word in curr:
        curr[word] += 1
      else:
        curr[word] = 1
      while curr[word] > times[word]:
        curr[s[strstart:strstart+lenword]] -= 1
        strstart += lenword
      if wordstart - strstart == lensubstr:
        ans.append(strstart)
  return ans

3.替换字串得到平衡字串

def balanceString(s):
	strlen = len(s)
	cnt ,avg = [None] * (n+1),n//4
	count[0] = {'Q':0,'W':0,'E':0,'R':0}
	for i,v in enumerate(s):
		cnt[i+1] = {k:v for k,v in cnt[i].items()}
		cnt[i+1][v] += 1

	def check(x):
		for st in range(n-x+1):
			t = {k:cnt[n][k] -cnt[st+x][k] + cnt[st][k] for k in cnt[0].keys()}
			if all(avg >= t[x] for x in 'QWER'):
				return True
		return False

	left,right = 0, n
	while left < right:
		mid = left+right >>1
		if check(mid):
			right = mid
		else:
			left = mid + 1
	return left

发布了13 篇原创文章 · 获赞 1 · 访问量 768
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览