【SAP】根据字段查找对应表

根据字段查找对应的表的5中方法:

      1. F1直接查找;

      2. 根据元素查找;

      3. ST05性能跟踪;

      4. SM12查看;

      5. 通过字段对应的搜索帮助进行查找;

 

具体的使用步骤参考:https://wenku.baidu.com/view/911ceaf09e31433239689371.html

已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页