C++ PTA 7-3 交换最小值和最大值

C++PTA 7-3 交换最小值和最大值

本题要求编写程序,先将输入的一系列整数中的最小值与第一个数交换,然后将最大值与最后一个数交换,最后输出交换后的序列。

注意:题目保证最大和最小值都是唯一的。

输入格式:
输入在第一行中给出一个正整数N(≤10),第二行给出N个整数,数字间以空格分隔。

输出格式:
在一行中顺序输出交换后的序列,每个整数后跟一个空格。

输入样例:

5
8 2 5 1 4

输出样例:

1 2 5 4 8 

原创答案:

#include <iostream>
int main() {
	using namespace std;
	int n, i, a[10], c, d, min, max, j;
	cin >> n;
	for (i = 0; i < n; i++)
		cin >> a[i];
	min = max = a[0];
	for (i = 0; i < n; i++) {
		if (a[i] <= min) {
			min = a[i];
			j = i;
		}
	}
	c = a[0];
	a[0] = min;
	a[j] = c;
	for (i = 0; i < n; i++) {
		if (a[i] >= max) {
			max = a[i];
			j = i;
		}
	}
	d = max;
	a[j] = a[n - 1];
	a[n - 1] = d;
	for (i = 0; i < n; i++)
		cout << a[i] << " ";
	return 0;
}
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 技术工厂 设计师: CSDN官方博客
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读