Leetcode 557. Reverse Words in a String III

版权声明:博客文章都是作者辛苦整理的,转载请注明出处,谢谢! https://blog.csdn.net/Quincuntial/article/details/83419918

文章作者:Tyan
博客:noahsnail.com  |  CSDN  |  简书

1. Description

Reverse Words in a String III

2. Solution

class Solution {
public:
  string reverseWords(string s) {
    int start = 0;
    for(int i = 0; i < s.length(); i++) {
      if(s[i] == ' ') {
        reverse(s, start, i - 1);
        start = i + 1;
      }
    }
    reverse(s, start, s.length() - 1);
    return s;
  }
  
private:
  void reverse(string& s, int start, int end) {
    while(start < end) {
      swap(s[start++], s[end--]);
    }
  }
  
  void swap(char& a, char& b) {
    char temp = a;
    a = b;
    b = temp;
  }
};

Reference

 1. https://leetcode.com/problems/reverse-words-in-a-string-iii/description/

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试