Excel VBA 高级编程-库存管理系统表

大家好,我是陈小虾,是一名自动化方向的IT民工。写博客是为了记录自己的学习过程,通过不断输出倒逼自己加速成长。但功能说明:由于水平有限,博客中难免会出现一些BUG,或者有更优方案恳请各位大佬不吝赐教!微信公众号:万能的Excel

不管你是微商、个体户、还是财务人员。

客户来了,你得查商品价格

客户下单了,你得知道还有多少库存

货卖完了,你得找供应商进货

客户退货了,你得去翻聊天记录退款给人家

产品出问题了,你得知道找谁去算账

看似忙于工作,实则时间都花在这些事情上

 

莫慌,这份《出入库管理系统》 可以让你从容解决所有问题

 

1、入库单和出库单检索客户信息,商品信息,供应商信息。如果入库单和出库单的行数不够或者过多可以点击增加和减少行数按钮,单据的日期自动显示当天日期,每点击一次保存按钮单号会自动+1,打印区域会自动设置直接点击按钮即可打印​

 

2、入库单和出库单点击“保存”按钮后,会自动更新产品库存信息。录入之后点击保存按钮入库单和出库单的信息会自动保存到入库和出库报表中,欠款金额列是有公式自动计算的无需手动填写删改。

 

3、根据日期查询入库单,出库单(可以单独按时间或产品编码查询也可以综合查询)

 

 

关注公众号:万能的Excel     并回复【出入库表单】免费获取源文件!

 • 5
  点赞
 • 3
  评论
 • 9
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

目录 一、VBA语言基础...................................................................................................................1 第一节标识符....................................................................................................................................1 第二节运算符....................................................................................................................................1 第三节数据类型................................................................................................................................1 第四节变量与常量............................................................................................................................1 第五节数组........................................................................................................................................2 第六节注释和赋值语句....................................................................................................................2 第七节书写规范................................................................................................................................2 第八节判断语句................................................................................................................................2 第九节循环语句................................................................................................................................3 第十节其他类语句和错误语句处理................................................................................................4 第十一节过程和函数........................................................................................................................4 一.Sub过程.................................................................4 二.Function函数............................................................5 三.Property属性过程和Event事件过程.........................................5 第十二节内部函数.............................................................................................................................5 一.测试函数....................................
©️2021 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值