【HDU】 1431 素数回文

素数回文


题目链接


题目大意

    求出a到b之间的回文素数。


题解

    仍然是打表暴力…
    关于这个打表的界限是一开始开50000000的时候猜的,然后关于打表的话,能在外面打的全放在外面吧…一开始判定回文的循环放在内层就过不了,放在外面打表就过了…


代码

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
#include <cmath>

using namespace std;

int a,b,tab[200000],h,t;
int ans[200000];
bool vis[10000005];

bool che(int x)
{
  int c=x,t=0;
  while(c)
  {
    t*=10;
    t+=c%10;
    c/=10;
  }
  return (x==t);
}

void settab(int high)
{
  h=0;
  memset(tab,0,sizeof(tab));
  memset(vis,0,sizeof(vis));
  for (int i=4;i<=high;i+=2) vis[i]=1;
  int p=(int) sqrt(high);
  for (int i=3;i<=p;i+=2) if (!vis[i])
  {
    int j=i*i;
    while(j<=high)
    {
      vis[j]=1;
      j+=i;
    }
  }
  for (int i=2;i<=high;i++) if (!vis[i] && che(i)) tab[h++]=i;
}

int ser(int k)
{
  int l=0,r=h-1,mid;
  while (l!=r)
  {
    mid=(l+r)>>1;
    if (k<=tab[mid]) r=mid;
    else l=mid+1;
  }
  return l;
}

int main()
{
  settab(9989899);
  while(scanf("%d%d",&a,&b)!=EOF)
  {
    int low=ser(a),high=ser(b);
    if (high!=h-1 && tab[high]!=b) high--;
    for (int i=low;i<=high;i++) printf("%d\n",tab[i]);
    printf("\n");
  }
  return 0;
}
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/S_Black/article/details/51540935
个人分类: HDU 数学
上一篇【HDU】 1397 Goldbach's Conjecture
下一篇Codeforces Round #355 (Div. 2)
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭