C语言(谭浩强版本,主讲人:小甲鱼)P16-P22

循环控制结构程序

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

#include<stdio.h>
int main()
{
	int i;
	for (i = 0; i <= 10; i++)
	{
		if (i > 5)
		{
			goto A;
		}
	}
A:printf("i=%d", i);
	return 0;
}
//i = 6

在这里插入图片描述

#include <stdio.h>
int main()
{
  int i = 1;
  while (i <= 100)
  {
    printf("i=%d\n", i);
    i++;
  }
  return 0;
}
//i=1--i=100
#include <stdio.h>
int main()
{
	int count = 0;
	printf("请输入一行英语字符:");
	while (getchar() != '\n')
	{
		count = count + 1;
	}
	printf("你总共输入%d个字符!\n", count);
	return 0;
}
//请输入一行英语字符:iphone12
//你总共输入8个字符!

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

#include <stdio.h>
int main()
{
  int a = 10;
  do
  {
    printf("a 的值: %d\n", a);
    a = a + 1;
  } while (a < 20);
  return 0;
}
//a 的值: 10
//a 的值: 11
//a 的值: 12
//a 的值: 13
//a 的值: 14
//a 的值: 15
//a 的值: 16
//a 的值: 17
//a 的值: 18
//a 的值: 19

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

#include<stdio.h>
int main()
{
	for (int i = 1; i <= 10; i++)
	{
		printf("%d\n",i);
	}
	return 0;
}
//1
//2
//3
//4
//5
//6
//7
//8
//9
//10

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

#include<stdio.h>
int main()
{
	for (int i = 1; i <= 3; i++)
	{
		for (int j = 1; j <= 3; j++)
		{
			printf("i=%d,j=%d\n", i, j);
		}
	}
	return 0;
}
//i = 1, j = 1
//i = 1, j = 2
//i = 1, j = 3
//i = 2, j = 1
//i = 2, j = 2
//i = 2, j = 3
//i = 3, j = 1
//i = 3, j = 2
//i = 3, j = 3

在这里插入图片描述

#include<stdio.h>
void main()
{
	for (int i = 1; i <= 6; i++)
	{
		for (int j = 1; j <= i; j++)
		{
			printf("*");
		}
		printf("\n");
	}
}

//*
//**
//***
//****
//*****
//******

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

#include<stdio.h>
void main()
{
	int sum = 0;
	for (int i = 1; i <= 4; i++)
	{
		for (int j = 1; j <= 4; j++)
		{
			for (int k = 1; k <= 4; k++)
			{
				if (i == j || j == k || i == k)
				{

				}
				else
				{
					sum++;
					printf("%d\n", i * 100 + j * 10 + k);
				}
			}
		}
	}
	printf("一共%d种\n", sum);
}
/*123
124
132
134
142
143
213
214
231
234
241
243
312
314
321
324
341
342
412
413
421
423
431
432
一共24种*/

在这里插入图片描述

#include<stdio.h>
int main()
{
	for (int i = 1; i <= 5; i++)
	{
		if (i == 3)
		{
			printf("Hello World\n");
			break;
		}
		printf("%d\n", i);
	}
	return 0;
}
//1
//2
//Hello World

在这里插入图片描述

#include<stdio.h>
int main()
{
	for (int i = 1; i <= 5; i++)
	{
		if (i == 3)
		{
			printf("Hello World\n");
			continue;
		}
		printf("%d\n", i);
	}
	return 0;
}
//1
//2
//Hello World
//4
//5

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

#include<stdio.h>
int main()
{
	for (int i = 100; i <= 200; i ++ )
	{
		if (i % 3 == 0)
		{
			continue;
		}
		printf("%d\n", i);
	}
	return 0;
}

在这里插入图片描述

#include<stdio.h>
int main()
{
	int a[50];
	a[0] = 0;
	a[1] = 1;
	a[2] = 1;
	for (int i = 3; i <= 40; i++)
	{
		a[i] = a[i-1]+a[i-2];
		printf("%d\n", a[i]);
	}
	return 0;
}

在这里插入图片描述

#include<stdio.h>
int main()
{
	int a,flag=0;
	printf("请输入一个整数:\n");
	scanf("%d", &a);
	for (int i = 2; i < a; i++)
	{
		if (a%i==0)
		{
			flag = 1;
		}
	}
	if (flag == 1)
	{
		printf("不是素数");
	}
	else
	{
		printf("是素数");
	}
	return 0;
}
//请输入一个整数:
//13
//是素数

在这里插入图片描述

#include<stdio.h>
int main()
{
	char a[100];
	printf("请输入密码:");
	scanf("%s", &a);
	for (int i = 0; i < strlen(a); i++)
	{
    if (a[i] >= 'a' && a[i] <= 'z')
    {
      if (a[i] > 'v')
      {
        printf("%c", 100 - (122 - a[i]));
      }
      else
      {
        printf("%c", a[i] + 4);
      }
    }
    else if (a[i] >= 'A' && a[i] <= 'Z')
    {
      if (a[i] > 'V')
      {
        printf("%c", 68 - (90 - a[i]));
      }
      else
      {
        printf("%c", a[i] + 4);
      }
    }
    else
    {
      printf("%c", a[i]);
    }
	}
	return 0;
}
//请输入密码:China!
//Glmre!
已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 1024 设计师:白松林 返回首页