TensorFlow学习2:tf.Variable()函数

当你需要一个可以修改的tensor的时候,就不能使用tf.paaceholder()和tf.constant()了,这时候需要tf.Variable()函数。

tf.Variable(initializer, name):initializer是初始化参数,可以有tf.random_normal,tf.constant,tf.constant等,name就是变量的名字,用法如下:

import tensorflow as tf;  
import numpy as np;  
import matplotlib.pyplot as plt;  
  
a1 = tf.Variable(tf.random_normal(shape=[2,3], mean=0, stddev=1), name='a1') 
a2 = tf.Variable(tf.constant(1), name='a2') 
a3 = tf.Variable(tf.ones(shape=[2,3]), name='a3') 
 
with tf.Session() as sess: 
  sess.run(tf.initialize_all_variables()) 
  print sess.run(a1) 
  print sess.run(a2) 
  print sess.run(a3) 
输出:

[[ 0.76599932  0.99722123 -0.89361787]
 [ 0.19991693 -0.16539733  2.16605783]]
1
[[ 1.  1.  1.]
 [ 1.  1.  1.]]


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试