vs2015下release版本调试设置

设置在Release模式下调试的方法:
1.工程项目上右键 -> 属性
2.c++ -> 常规 -〉调试信息格式    选  程序数据库(/Zi)或(/ZI), 注意:如果是库的话,只能(Zi)
3.c++ -> 优化 -〉优化            选  禁止(/Od)
4.连接器 -〉调试 -〉生成调试信息 选  是 (/DEBUG)
已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师:上身试试 返回首页