3992: [SDOI2015]序列统计

版权声明:orz https://blog.csdn.net/Tgotp/article/details/79957716

容易列出dp方程f[i][j]表示第i个位置乘积为j的方案数。
那么推出转移 f[i+1][jp%m]+=f[i][j]
此时复杂度O(nm2) 显然不能接受
想到对于n特别大的情况一般都会用快速幂。
那么可以列出一个m*m的矩阵进行转移,复杂度O(lognm2)
明显还是不能接受,发现瓶颈在于m.
考虑利用fft把 m2优化掉
如何优化,发现因为jp%m导致没法直接递推
那么利用原根g的性质,求出m的原根。
已知gi互不相同,令i=g[i]
那么原方程可写作f[i+1][gjgp%m]+=f[i][j]f[i+1][gj+p%m]+=f[i][j]
那么这样显然可以用fft优化
复杂度O(lognlogmm)
c++代码如下:

#include <bits/stdc++.h>
#define rep(i,x,y) for(register int i = x; i <= y; ++ i)
#define repd(i,x,y) for(register int i = x ; i >= y; -- i)
using namespace std;
typedef long long ll;
template<typename T>inline void read(T&x)
{
  x = 0;char c;int sign = 1;
  do { c = getchar(); if(c == '-') sign = -1; }while(!isdigit(c));
  do { x = x * 10 + c - '0'; c = getchar(); }while(isdigit(c));
  x *= sign;
}

const ll N = 2e4+50,mod = 1004535809,G = 3;
ll n,m,x,g,L,len,inv,S,s[N],ind[N];
ll R[N],a[N],b[N],c[N],d[N];

inline ll quick_pow(ll x,ll y,ll p)
{
  ll ans = 1;
  while(y)
  {
    if(y&1) ans = ans * x % p;
    x = x * x % p;
    y >>= 1;
  }
  return ans;
}

inline void get_g(ll m)
{
  rep(i,1,m-1)
  {
    int j = 1;
    while(j < m) { if(quick_pow(i,j,m) == 1) break; ++j; }
    if(j == m - 1)
    {
      g = i;
      break;
    }

  }
}

inline void ntt(ll*a,ll f)
{
  rep(i,0,len-1) if(i < R[i]) swap(a[i],a[R[i]]);
  for(register int i = 1 ;i < len; i <<= 1)
  {
    ll wn = quick_pow(G,(mod - 1)/(i << 1),mod);

    if(f == -1) wn = quick_pow(wn,mod - 2,mod);
    for(register int j = 0;j < len; j += i << 1)
    {
      ll w = 1;
      for(register int k = 0;k < i; ++ k,w = w * wn % mod)
      {
        ll x = a[j + k],y = w * a[i + j + k] % mod;
        a[j + k] = (x + y) % mod;
        a[i + j + k] = ((x - y)%mod + mod) %mod; 
      }
    }
  }
  if(f == -1)
  {
    rep(i,0,len-1) a[i] = a[i] * inv % mod;
  }
}

inline void mul(ll*a,ll*b,ll m)
{
  rep(i,0,len - 1) c[i] = a[i],d[i] = b[i];
  ntt(c,1); ntt(d,1);
  rep(i,0,len - 1) c[i] = c[i] * d[i] % mod,a[i] = 0;
  ntt(c,-1);
  rep(i,0,len - 1) a[i%m] = (a[i%m] + c[i]) % mod;
}

inline void solve()
{
  inv = quick_pow(len,mod - 2,mod);
  a[ind[1]] = 1;
  rep(i,1,S) if(s[i]) b[ind[s[i]]] = 1;

  while(n)
  {
    if(n&1) mul(a,b,m - 1);
    mul(b,b,m - 1);
    n >>= 1;
  }
}

int main()
{
  read(n); read(m); read(x); read(S);
  rep(i,1,S) read(s[i]);

  get_g(m);

  rep(i,0,m - 2) ind[quick_pow(g,i,m)] = i;

  for(len = 1; len <= m * 2; len <<= 1) ++ L;

  rep(i,0,len - 1) R[i] = (R[i >> 1] >> 1) | ((i & 1)<<(L - 1));

  solve();

  printf("%lld\n",a[ind[x]]);

  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭