(BFS)codeforces #Round354-div2-D

题目链接:题目链接


题意:一个n*m的区域,每个格子都有上下左右四个门,相邻的两个格子A可以通向B当且仅当A对B的门和B对A的门都打开,问从起点S到终点T需要的最短时间


#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=1003;
int n,m;
int sx,sy,tx,ty;
int dirx[]={1,-1,0,0};
int diry[]={0,0,1,-1};
char matrix[N][N];
bool visit[N][N][4];
char rotat[6][15]={{"+-|^><vLRUD*"},{"+|->v^<UDRL*"},{"+-|v<>^RLDU*"},{"+|-<^v>DULR*"}};
class node
{
  public:
  int x;
  int y;
  int angle;
  int step;
  public:
  node(int x,int y,int a,int s):x(x),y(y),angle(a),step(s){}
};
int number(char c)
{
  if(c=='+') return 0;
  if(c=='-') return 1;
  if(c=='|') return 2;
  if(c=='^') return 3;
  if(c=='>') return 4;
  if(c=='<') return 5;
  if(c=='v') return 6;
  if(c=='L') return 7;
  if(c=='R') return 8;
  if(c=='U') return 9;
  if(c=='D') return 10;
  if(c=='*') return 11;
}
bool yestop(char c)
{
  if(c=='+'||c=='|'||c=='^'||c=='L'||c=='R'||c=='D')
  return 1;
  return 0;
}
bool yesbottom(char c)
{
  if(c=='+'||c=='|'||c=='v'||c=='L'||c=='R'||c=='U')
  return 1;
  return 0;
}
bool yesleft(char c)
{
  if(c=='+'||c=='-'||c=='<'||c=='R'||c=='U'||c=='D')
  return 1;
  return 0;
}
bool yesright(char c)
{
  if(c=='+'||c=='-'||c=='>'||c=='L'||c=='U'||c=='D')
  return 1;
  return 0;
}
bool in(int x,int y)
{
  if(x<=0||x>n||y<=0||y>m)
  return 0;
  return 1;
}
queue<node> Q;
int bfs()
{
  Q.push(node(sx,sy,0,0));
  visit[sx][sy][0]=1;
  while(!Q.empty())
  {
    node p=Q.front();
    Q.pop();
    if(p.x==tx&&p.y==ty)
    return p.step;
    for(int i=0;i<4;i++)
    {
      int nx=p.x+dirx[i];
      int ny=p.y+diry[i];
      switch(i)
      {
        case 0:
          if(in(nx,ny)&&!visit[nx][ny][p.angle]&&yesbottom(rotat[p.angle][number(matrix[p.x][p.y])])
            &&yestop(rotat[p.angle][number(matrix[nx][ny])]))
            {
              Q.push(node(nx,ny,p.angle,p.step+1));
              visit[nx][ny][p.angle]=1;
            }
            break;
        case 1:
          if(in(nx,ny)&&!visit[nx][ny][p.angle]&&yestop(rotat[p.angle][number(matrix[p.x][p.y])])
            &&yesbottom(rotat[p.angle][number(matrix[nx][ny])]))
            {
              Q.push(node(nx,ny,p.angle,p.step+1));
              visit[nx][ny][p.angle]=1;
            }
            break;
        case 2:
          if(in(nx,ny)&&!visit[nx][ny][p.angle]&&yesright(rotat[p.angle][number(matrix[p.x][p.y])])
            &&yesleft(rotat[p.angle][number(matrix[nx][ny])]))
            {
              Q.push(node(nx,ny,p.angle,p.step+1));
              visit[nx][ny][p.angle]=1;
            }
            break;
        case 3:
          if(in(nx,ny)&&!visit[nx][ny][p.angle]&&yesleft(rotat[p.angle][number(matrix[p.x][p.y])])
            &&yesright(rotat[p.angle][number(matrix[nx][ny])]))
            {
              Q.push(node(nx,ny,p.angle,p.step+1));
              visit[nx][ny][p.angle]=1;
            }
            break;
      }
    }
    p.angle=(p.angle+1)%4;
    if(!visit[p.x][p.y][p.angle])
    {
      p.step++;
      Q.push(node(p));
      visit[p.x][p.y][p.angle]=1;
    }
  }
  return -1;
}
int main()
{
  scanf("%d%d",&n,&m);
  for(int i=1;i<=n;i++)
  scanf("%s",matrix[i]+1);
  scanf("%d%d",&sx,&sy);
  scanf("%d%d",&tx,&ty);
  printf("%d\n",bfs());
}


阅读更多
个人分类: BFS
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

(BFS)codeforces #Round354-div2-D

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭