Oracle-1:单行函数

单行函数

    1.字符函数:

          1.1大小写控制控制函数:

                 

         1.2字符控制函数:

                

  2数字函数:

                

 3日期函数:

                
    3.1TO_CHAR函数对日期进行转换:
               
                
    3.2TO_CHAR函数对数字进行转换:

               
              

    4.通用函数:

            

   5.条件表达式:

           

    DECODE表达式

                  
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页