iOS自定义多变量函数,如何获取多变量

版权声明:本文为博主原创文章,转载请标明原文地址以及作者(阿曌)。 https://blog.csdn.net/XieYupeng520/article/details/53021539
- (instancetype)initWithTitle:otherButtonTitles, ... {
  NSMutableArray *buttonTitleArray = [NSMutableArray array];
  va_list args;
  va_start(args, otherButtonTitles);
  if (otherButtonTitles) {
    [buttonTitleArray addObject:otherButtonTitles];
    while (1) {
      NSString *otherButtonTitle = va_arg(args, NSString *);
      if (otherButtonTitle == nil) {
        break;
      } else {
        [buttonTitleArray addObject:otherButtonTitle];
      }
    }
  }
  va_end(args);

  //...后面略
}

如代码,定义时加上...,这个写法可以参照UIActionSheet的初始化呀。
用的时候使用va_list循环获取。没去深究,就先记着这么用吧=。=

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭