Scala 类中属性和属性生成的方法的区别

众所周知,Scala 是运行于Java平台(Java虚拟机)的,那么Scala程序编译之后会生成对应的字节码文件,我们将字节码文件反编译成Java文件即可知Scala 为我们都做了什么.

 1. 首先我们有一个Scala 源文件

  //Scala源代码
  class Test3 {
   val a = "a"
   var b = "b"
  
   private val c = "c"
   private var d = "d"
  
   private[this] val e = "e"
   private[this] var f = "f"
  
   @BeanProperty var g = "g"
   @BeanProperty val h = "h"
  }
 2. 那么接下来我们看看这些属性在反编译成JAVA源代码Scala都帮我们做了什么

  //反编译后的代码
  public class Test3
  {
   private final String a = "a";
   private String b = "b";
  
   private final String c = "c";
   private String d = "d";
  
   private final String e = "e";
   private String f = "f";
  
   @BeanProperty
   private String g = "g";
  
   @BeanProperty
   private final String h = "h";
  
   public String a() { return this.a; } 
   public String b() { return this.b; } 
   public void b_$eq(String x$1) { this.b = x$1; } 
  
   private String c() { return this.c; } 
   private String d() { return this.d; } 
   private void d_$eq(String x$1) { this.d = x$1; }
  
   public String g() {return this.g; } 
   public void g_$eq(String x$1) { this.g = x$1; } 
   public String h() { return this.h; }
   public String getG(){return g(); } 
   public String getH() { return h(); }
   public void setG(String x$1){g_$eq(x$1);}
  }

  总结下:

  Scala字段生成的方法
  val/var name公共的name name_ 方法(仅限于var)
  prviate val/var name私有的name name_ 方法(仅限于var)
  prviate[this] val/var name
  @BeanProperty val/var name公共的name getName() name_ setName(…)(仅限于var)
 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

我们始终是路人

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值