hdu 1800 字符串的hash(BKDRHash 模版)大牛推荐的函数

题意:看LCY的课件,脱去题的马甲,意思就是求最有多少个重复的数字,数字要去掉前导零。

思路:hash

#include<iostream>
#define maxn 249997
using namespace std;
int hash[maxn],coun[maxn];
int ans;
unsigned int BKDRHash(char*str) 
{ 
  unsigned int seed=131 ;// 31 131 1313 13131 131313 etc.. 
  unsigned int hash=0 ; 
   
  while(*str) 
  { 
    hash=hash*seed+(*str++); 
  } 
   
  return(hash % maxn); 
} 
void hashit(char *str)
{
 int k,t;
 while(*str=='0') str++;
 k=BKDRHash(str);//返回一个整型的状态 
 //printf("k=%d\n",k);
 t=k%maxn;
 while(hash[t]!=-1&&hash[t]!=k)
 t=(t+10)%maxn;
 if(hash[t]==-1) hash[t]=k,coun[t]=1;
 else 
 {
  //system("pause");
  coun[t]++;
  if(coun[t]>ans) ans=coun[t];
 }
}
int main()
{
 int N;
 char str[50];
 while(scanf("%d",&N)!=EOF)
 {
  memset(hash,-1,sizeof(hash));
  ans=1;
  getchar();
  while(N--)
  {
   gets(str);
   hashit(str);
  }
  printf("%d\n",ans);
 }
}


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭