JAVA运算符回顾

JAVA运算符操作回顾


public static void main(String[] args) {
    // 1、左移( << )
    // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101 然后左移2位后,低位补0://
    // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0100 换算成10进制为20
    System.out.println(5 << 2);// 运行结果是20

    // 2、右移( >> ) 高位补符号位
    // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101 然后右移2位,高位补0:
    // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
    System.out.println(5 >> 2);// 运行结果是1

    // 3、无符号右移( >>> ) 高位补0
    // 例如 -5换算成二进制后为:0101 取反加1为1011
    // 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1011
    // 我们分别对5进行右移3位、 -5进行右移3位和无符号右移3位:
    System.out.println(5 >> 3);// 结果是0
    System.out.println(-5 >> 3);// 结果是-1
    System.out.println(-5 >>> 3);// 结果是536870911

    // 4、位与( & )
    // 位与:第一个操作数的的第n位于第二个操作数的第n位如果都是1,那么结果的第n为也为1,否则为0
    System.out.println(5 & 3);// 结果为1
    System.out.println(4 & 1);// 结果为0

    // 5、位或( | )
    // 第一个操作数的的第n位于第二个操作数的第n位 只要有一个是1,那么结果的第n为也为1,否则为0
    System.out.println(5 | 3);// 结果为7

    // 6、位异或( ^ )
    // 第一个操作数的的第n位于第二个操作数的第n位 相反,那么结果的第n为也为1,否则为0
    System.out.println(5 ^ 3);//结果为6

    // 7、位非( ~ )
    // 操作数的第n位为1,那么结果的第n位为0,反之。
    // 00000101 按位取反 -> 11111010 -> 此时仍为补码,换算为原码(补码转换成十进制就是符号位不变其他位按位取反加1) -> 10000101 加1 -> 10000110
    System.out.println(~5);// 结果为-6
  }

 

©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值