java变量引用问题

class Test {
  private String name;
  public String getName() {
    return name;
  }
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}

public class test1 {

  public static void main(String[] args){
    Test test = new Test();
    test.setName("cc");
    System.out.println("1:"+test.getName());

    test1 t1 = new test1();
    System.out.println(t1.f(test));
    System.out.println("2:"+test.getName());
    System.out.println(t1.f2(test));
    System.out.println("3:"+test.getName());
  }
  public String f(Test test){
    test.setName("zz");
    return test.getName();
  }
  public String f2(Test test){
    test = new Test();
    test.setName("zz");
    return test.getName();
  }

}

早上看到一篇文章,回忆下,记录下,这里看似传得是值,实则是引用

答案:

1:cczz2:zzzz3:zz


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭