javaScript UrlEncode and UrlDecode

 需要借助于VB的Script转换

  Function str2asc(strstr)    
    str2asc = hex(asc(strstr))    
  End Function    
  
  Function asc2str(ascasc)    
    asc2str = chr(ascasc)    
  End Function   


 

 

  function UrlEncode(str)   
  {    
    var ret="";    
    var strSpecial="!\"#$%&()*+,/:;<=>?[]^`{|}~%"; var tt="";   
    for(var i=0;i<str.length;i++)   
    {    
      var chr = str.charAt(i);    
      var c=str2asc(chr);    
      tt += chr+":"+c+"n";    
      if(parseInt("0x"+c) > 0x7f)   
      {    
        ret+="%"+c.slice(0,2)+"%"+c.slice(-2);    
      }   
      else   
      {    
        if(chr==" ")    
          ret+="+";    
        else if(strSpecial.indexOf(chr)!=-1)    
          ret+="%"+c.toString(16);    
        else    
          ret+=chr;    
      }    
    }    
    return ret;    
  }    
  function UrlDecode(str){    
  var ret="";    
  for(var i=0;i<str.length;i++)   
  {    
    var chr = str.charAt(i);    
    if(chr == "+")   
    {    
      ret+=" ";    
    }   
    else if(chr=="%")   
    {    
      var asc = str.substring(i+1,i+3);    
      if(parseInt("0x"+asc)>0x7f)   
      {    
        ret+=asc2str(parseInt("0x"+asc+str.substring(i+4,i+6)));    
        i+=5;    
      }   
      else   
      {    
        ret+=asc2str(parseInt("0x"+asc));    
        i+=2;    
      }    
    }   
    else   
    {    
      ret+= chr;    
    }    
  }    
  return ret;    
}   
//str="家"   
//strEncode=UrlEncode(str);   
//strDecode=UrlDecode(strEncode);   
//document.write(str,"=>",strEncode,"=>",strDecode)   


 

  来自:http://teamojiao.iteye.com/blog/436297
 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 扫一扫,分享海报

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值