C语言走迷宫源代码

C语言走迷宫源代码

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>

int main()
{
  char a[50][50]={"######",
                  "#O # ",
                  "# ## #",
                  "# # #",
                  "##  #",
                  "######",
                 };
  int i,x,y,p,q;
  char ch;

  x=1; y=1; p=1; q=5;
  for(i=0;i<=5;i++)
     puts(a[i]);
  while(x!=p || y!=q)
  {
      ch=getch();
    if(ch=='s')
    {
            if(a[x+1][y]!='#')
        {
                  a[x][y]=' ';
            x++;
            a[x][y]='O';
        }
    }
    
    if(ch=='w')
    {
            if(a[x-1][y]!='#')
        {
                  a[x][y]=' ';
            x--;
            a[x][y]='O';
        }
    }
    
    if(ch=='a')
    {
            if(a[x][y-1]!='#')
        {
                  a[x][y]=' ';
            y--;
            a[x][y]='O';
        }
    }
    
    if(ch=='d')
    {
            if(a[x][y+1]!='#')
        {
                  a[x][y]=' ';
            y++;
            a[x][y]='O';
        }
    }
    system("cls");
    for(i=0;i<=5;i++)
        puts(a[i]);
  }
  system("cls");
  printf("You win!\n");
  Sleep(5000);
  return 0;
}

 • 17
  点赞
 • 0
  评论
 • 14
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值