CF983B

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/algzjh/article/details/80338465

传送门:CF983B

/*
区间dp,异或的性质

*/
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<vector>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#include<string>
#include<cmath>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int MAXN=5e3+5;
int a[MAXN];
int dp[MAXN][MAXN];

int main(){
  int n;
  scanf("%d",&n);
  for(int i=1;i<=n;i++){
    scanf("%d",&a[i]);
    dp[i][i]=a[i];
  }
  for(int k=2;k<=n;k++){
    for(int i=1,j;(j=i+k-1)<=n;i++){
      dp[i][j]=dp[i][j-1]^dp[i+1][j];
    }
  }
  for(int k=2;k<=n;k++){
    for(int i=1,j;(j=i+k-1)<=n;i++){
      dp[i][j]=max(dp[i][j],max(dp[i][j-1],dp[i+1][j]));
    }
  }
  int m;
  scanf("%d",&m);
  int l,r;
  while(m--){
    scanf("%d%d",&l,&r);
    printf("%d\n",dp[l][r]);
  }
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭