Xcode 10.1 (xip) 官方直接下载地址(离线下载)

 

 

### Xcode 10.1

https://download.developer.apple.com/Developer_Tools/Xcode_10.1/Xcode_10.1.xip

### Xcode 10
https://download.developer.apple.com/Developer_Tools/Xcode_10/Xcode_10.xip

### Xcode 9.4.1
https://download.developer.apple.com/Developer_Tools/Xcode_9.4.1/Xcode_9.4.1.xip
### Xcode 9.4
https://download.developer.apple.com/Developer_Tools/Xcode_9.4/Xcode_9.4.xip

 

 

 

我把获取离线下载地址的方法贴出来:(官方地址已经变更:https://developer.apple.com/download/more/

 

xcode下载地址

 

 

OS X dmg地址可以拼装出来,但是好像需要开发者账号才能下载。


比如:OS X 10.11


https://developer.apple.com/services-account/download?path=/Developer_Tools/OS_X/OS_X_Yosemite_10.11_build_15A178W/OSX10.11.dmg


https://developer.apple.com/services-account/download?path=/Developer_Tools/OS_X/OS_X_Yosemite_10.11_build_15A178W/OSXUpd10.11.dmg


https://developer.apple.com/services-account/download?path=/Developer_Tools/OS_X/OS_X_Yosemite_10.11_build_15A178W/OSXUpdCombo10.11.dmg

Xcode 8.2.1

Xcode 8.2.1

 

 

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页