Linux-CentOS 安装oh-my-zsh

版权声明:本文为博主郎涯工作室原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/aoshilang2249/article/details/48681849
    Zsh和bash一样,是一种Unix shell,但大多数Linux发行版本都默认使用bash shell。但Zsh有强大的自动补全参数、文件名、等功能和强大的自定义配置功能。Zsh虽然功能强大,但刚上手配置比较麻烦。别担心,Github已经有开源项目oh-my-zsh。按照官方的文档安装,非常简单。

安装zsh套件
# yum install zsh -y

安装oh-my-zsh套件
http://ohmyz.sh/
# sh -c "$(wget https://raw.github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh -O -)"


查看什么Theme可以用

# ls ~/.oh-my-zsh/themes编辑~/.zshrc

更换zsh的theme的主题

ZSH_THEME="candy"


更换Plugin
plugins=(git git-flow grails rvm history-substring-search github gradle svn node npm zsh-syntax-highlighting sublime)

设置zsh为默认的shell

# chsh -s /bin/zsh

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试