vant框架DropdownMenu 下拉菜单组件在小程序中的应用

vant框架DropdownMenu 下拉菜单组件在小程序中的应用

官方文档实例:

<van-dropdown-menu>
 <van-dropdown-item value="{{ value1 }}" options="{{ option1 }}" />
 <van-dropdown-item value="{{ value2 }}" options="{{ option2 }}" />
</van-dropdown-menu>
Page({
 data: {
  option1: [
   { text: '全部商品', value: 0 },
   { text: '新款商品', value: 1 },
   { text: '活动商品', value: 2 },
  ],
  option2: [
   { text: '默认排序', value: 'a' },
   { text: '好评排序', value: 'b' },
   { text: '销量排序', value: 'c' },
  ],
  value1: 0,
  value2: 'a',
 },
});

可触发方法:
在这里插入图片描述
遇到问题:

官方文档未说明如何触发change方法

实际应用:

<van-dropdown-menu>
	<van-dropdown-item value="{{ value1 }}" options="{{ option1 }}" bind:change="onChange"/>
	<van-dropdown-item value="{{ value2 }}" options="{{ option2 }}" bind:change="onChange1"/>
</van-dropdown-menu>
在小程序中使用,需要在方法前加上 bind:方法名
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师:白松林 返回首页