poj 3522 生成树的变形

【题意】

求一颗生成树,使得边权的最大值与最小值之差最小。

【题解】

可以二分答案,但是没必要,只要枚举最小边即可。

使用kruskal的贪心法,得到的生成树的最大边必定最小,所以最大边与最小边之差最小。

【代码】

#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int maxn=100;
const int maxe=maxn*(maxn-1)/2;

struct edge
{
    int x,y,w;
}e[maxe];
int fa[maxn];
int n,m;

int find(int x)
{
  if (fa[x]==x) return x;
  fa[x]=find(fa[x]);
  return fa[x];
}

int kruskal(int st)
{
  int i,x,y,num=n,ans=-1;
  for (i=1;i<=n;i++)
    fa[i]=i;
  for (i=st;i<m;i++)
  {
    x=find(e[i].x);
    y=find(e[i].y);
    if (x==y) continue;
    fa[x]=y;
    num--;
    if (num==1) 
    {
      ans=e[i].w;
      break;
    }
  }
  return ans-e[st].w;
}

int cmp(edge a,edge b)
{
  return a.w<b.w;
}

int main()
{
  freopen("pin.txt","r",stdin);
  freopen("pou.txt","w",stdout);
  int ans,i,tt;
  while (scanf("%d%d",&n,&m)!=EOF)
  {
     if (n==0 && m==0) break;
     for (i=0;i<m;i++)
       scanf("%d%d%d",&e[i].x,&e[i].y,&e[i].w);
     sort(e,e+m,cmp);
     ans=kruskal(0);
     if (ans<0)
     {
           printf("%d\n",-1);
           continue;
     }
     for (i=1;i<m;i++)
     {
       tt=kruskal(i);
       if (tt<0) break;
       if (tt<ans) ans=tt;
     }
     printf("%d\n",ans);
  }
  return 0;
}   


没有更多推荐了,返回首页