linux下配置DNS文件出现的问题,求大神帮忙!!!!!

             linux下配置DNS文件出现的问题

上面两个图片是:在/etc/named.conf文件建立正反向区域文件


     上面两图是正向区域和反向区域文件的内容


  进行 named-checkconf /etc/named.conf命令          没有报错

进行 named-checkconf/var/named/sh.com.hos报错,如下图

    进行  named-checkconf  /var/named/192.168.64.rev    报错,如下图


阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页