QT4 连接 SQL

static bool createConnection()

{
  QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QODBC", "dbTemp");
  db.setHostName("FB69FCAAFBED45D"); //IP地址 SQL SERVER,
  QString dsn = QString::fromLocal8Bit
         ("DRIVER={SQL SERVER};SERVER=FB69FCAAFBED45D;DATABASE=nan;");//uid=nan;pwd=123456 用windows身份认证时不用用户名密码
  db.setDatabaseName(dsn);
  //db.setUserName("nan");    //使用SQL server登录时用
  //db.setPassword("123456");
  if (!db.open())
  {
    QMessageBox::critical(0, qApp->tr("Cannot open database"),
      qApp->tr("Unable to establish a database connection."
           ), QMessageBox::Cancel);
    return false;
  }
  QSqlQuery query(db); //这里要加db
    if (!query.prepare("select * from nan"))
    {
      QMessageBox::critical(0, qApp->tr("database "),
        qApp->tr("OK"), QMessageBox::Cancel);
      return false;
    }
    query.exec("insert into nan values(111, 'fuck you')"); //测试能否访问数据库
  return true;
}
 
=============================================================
//增加QT对中文的支持否则识别不了数据库中文名界面中文会乱码
QTextCodec::setCodecForTr(QTextCodec::codecForName("GB2312"));QTextCodec::setCodecForLocale(QTextCodec::codecForName("GB

阅读更多
个人分类: linux
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭