QT中防止中文乱码

    QTextCodec::setCodecForTr(QTextCodec::codecForName("utf-8"));
    QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForName("utf-8"));

    QTextCodec::setCodecForLocale(QTextCodec::codecForName("utf-8"));


三个好像对应不同的选项,具体是啥,先留在这里,总之主程序开始时就该有这几句

int main(int argc, char *argv[])
{
    QApplication a(argc, argv);

    QTextCodec::setCodecForTr(QTextCodec::codecForName("utf-8"));
    QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForName("utf-8"));
    QTextCodec::setCodecForLocale(QTextCodec::codecForName("utf-8"));
    //QFont font("Times",12,QFont::Normal,FALSE);
    //a.setFont(font);

    Login w;
    w.show();

    return a.exec();
}

阅读更多
文章标签: qt login
个人分类: QT学习
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭