Python类

1.创建类

class A():
 def _init_(self,XX,XX,XX..):
   self.XX=XX
   self.XX=XX
  def Function(self):
   XXXX

    调用:my_A=A(XX,XX,...)

              my_A.Function()

2.继承

父类
class A():
 XXX
子类
class B(A):
 def _init_(self,XX):
  super()._init_(XX)

3.重写父类方法/增加子类处理方法

    直接在子类中增加处理即可,子类与父类方法重名时,默认使用子类处理方法

4.实例化

class A():
 XXX
class B():
 XXX
class C(A):
 def _init_(self,xx):
  super()._init_(xx)  继承父类
  self.xx=B()     实例化类B
 XXX

阅读更多

没有更多推荐了,返回首页