Qt之自定义界面添加最小化、最大化和关闭按钮

转载自:http://blog.csdn.net/locky1218/article/details/9841379


个人比较喜欢讲界面做成没有边框的,此时最大化、关闭和最小化的按键是没有的,这个时候就需要自己添加,一种方法就是用图片作为最大化、关闭和最小化的图标,但是在图标的网站找图标,找到的都极为难看,所以最终舍弃了这种方法。

这里介绍我找到资料的第二种方法:

#include "dialog.h"
#include<QToolButton>
#include<QPixmap>
#include<QStyle>
#include<QApplication>

Dialog::Dialog(QWidget *parent) : QDialog(parent)
{
  int wide = width();//获取界面的宽度

  //构建最小化、最大化、关闭按钮
  QToolButton *minButton = new QToolButton(this);
  QToolButton *closeButton= new QToolButton(this);
  QToolButton *maxButton= new QToolButton(this);

  //获取最小化、关闭按钮图标
  QPixmap minPix = style()->standardPixmap(QStyle::SP_TitleBarMinButton);
  QPixmap closePix = style()->standardPixmap(QStyle::SP_TitleBarCloseButton);
  QPixmap maxPix = style()->standardPixmap(QStyle::SP_TitleBarMaxButton);

  //设置最小化、关闭按钮图标
  minButton->setIcon(minPix);
  closeButton->setIcon(closePix);
  maxButton->setIcon(maxPix);

  //设置最小化、关闭按钮在界面的位置
  minButton->setGeometry(wide-65,5,20,20);
  closeButton->setGeometry(wide-25,5,20,20);
  maxButton->setGeometry(wide-45,5,20,20);

  //设置鼠标移至按钮上的提示信息
  minButton->setToolTip(tr("最小化"));
  closeButton->setToolTip(tr("关闭"));
  maxButton->setToolTip(tr("最大化"));

  //设置最小化、关闭按钮的样式
  minButton->setStyleSheet("background-color:transparent;");
  closeButton->setStyleSheet("background-color:transparent;");
  maxButton->setStyleSheet("background-color:transparent;");

  connect(closeButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(windowclosed()) );
  connect(minButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(windowmin()));
  connect(maxButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(winmax()));
}

Dialog::~Dialog() {}

void Dialog::windowclosed()
{
  //QApplication::exit();
  this->close();
}
void Dialog::windowmin()
{
  this->showMinimized();
}
void Dialog::winmax()
{
  this->showMaximized();
}

效果图如下:
这里写图片描述

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页