C++类总结

在类中  局部和全局的例子:

 #include <iostream>
using namespace std;
class A{
private:
 int i;
public:
 A(int n):i(n){cout<<"A "<<i<<endl;}
 ~A(){cout<<"~A "<<i<<endl;}
};
A a1(1);
int main()
{
 A a2(2);
 for (int j = 3; j < 6;j++  )
 {
  A a3(j);
 }
 A a4(6);
}在C++中嵌入对象局部和全局的例子:


#include <iostream>
using namespace std;

class A{
private:
 const int i;
public:
 A(int n):i(n){cout<<"A "<<i<<endl;}
 ~A(){cout<<"~A "<<i<<endl;}
};

class B{
private:
 const int j;
 const A a;
public:
 B(int n):j(n),a(j){cout<<"B "<<j<<endl;}
 ~B(){cout<<"~B "<<j<<endl;}
};

B b1(1);

int main()
{
 B b2(2);
 return 0;
}
纯虚函数的使用和初始化的应用例子:


#include <iostream>
using namespace std;
class A{
public:
 virtual void fun(int n=10)
 {
  cout<<"A fun  n="<<n<<endl;
 }
};

class B:public A{
public:
 virtual void fun(int n=20)
 {
  cout<<"B fun  n="<<n<<endl;
 }
};

int main()
{
 B b;
 A &a = b;
 a.fun();
}

待续。。。。。


对象自己创建自己的子对象例子:


#include <iostream>
using namespace std;

class A{
private:
  int i;
public:
 A()
 {
  cout<<"input number:  ";
  cin>>i;
 }
 ~A(){cout<<"~A "<<i<<endl;}
 int geti()
 {
  return i;
 }
 void add()
 {
  A a;
  i = i + a.geti();
 }
};

int main()
{
 A a;
 a.add();
}   


阅读更多
文章标签: c++ class
个人分类: C++
想对作者说点什么? 我来说一句

标准C++中的string类的用法总结

2012年03月16日 117KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭