hdu1023 兰塔数

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/cddchina/article/details/7542675
#include<iostream>
using namespace std;
int a[101][101]={0};
int main()
{
  int n,i,j,len,r,temp,t;
  int b[101];
  a[1][0] = 1;//第一个数
  len = 1;
  b[1] = 1;
  for(i=2;i<=100;i++)
  {
    t = i-1;
    for(j=0;j<len;j++) //乘法
      a[i][j] = a[i-1][j]*(4*t+2);
    for(r=j=0;j<len;j++) //处理相乘结果
    {
      temp = a[i][j] + r;//r代表进上来的数,temp代表当前位上的数
      a[i][j] = temp % 10;
      r = temp / 10;
    }
    while(r) //进位处理
    {
      a[i][len++] = r % 10;
      r /= 10;
    }

    for(j=len-1,r=0;j>=0;j--) //除法
    {
      temp = r*10 + a[i][j];
      a[i][j] = temp/(t+2);
      r = temp%(t+2);
    }
    while(!a[i][len-1]) //高位零处理
      len --;
    b[i] = len;//b[i]用来存储位数
  }
  while(cin>>n)
  {  
    for(j=b[n]-1;j>=0;j--)
      printf("%d",a[n][j]);
    printf("\n");
  }
  return 0;
}


 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页