BZOJ 2157: 旅游

题意如往常一般省略啦。
这道题感觉比前几道有了点意思,关于维护其实差不多。
但是这题的权值是在边上,所以我们弄多一个点在两点中间表示边权 也就是:x->++id->y
取反的话注意一下 max=-min min=-max就好 这个不难懂吧?
代码:

#include<map>
#include<cmath>
#include<queue>
#include<string>
#include<cstdio>
#include<vector>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#define inf 1000000000
#define me(a,x) memset(a,x,sizeof a)
#define cp(a,x) memcpy(a,x,sizeof a)
#define N 20010
using namespace std;
typedef long long LL;
int fa[N<<1],n,m,c[N<<1][2],st[N<<1],w[N<<1];
int e[N],mx[N<<1],mn[N<<1],sum[N<<1];
bool rev[N<<1],turn[N<<1];
bool Rt(int x)
{
  if(c[fa[x]][0]==x || c[fa[x]][1]==x)return 0;
  return 1;
}
void pushup(int x)
{
  int l=c[x][0],r=c[x][1];
  sum[x]=sum[l]+sum[r]+w[x];
  mx[x]=max(mx[l],mx[r]);
  mn[x]=min(mn[l],mn[r]);
  if(x>n)mx[x]=max(mx[x],w[x]);
  if(x>n)mn[x]=min(mn[x],w[x]);
}
void rever(int x)
{
  if(!x)return;
  sum[x]=-sum[x],w[x]=-w[x];
  swap(mx[x],mn[x]);
  mx[x]=-mx[x],mn[x]=-mn[x];
  turn[x]^=1;
}
void pushdown(int x)
{
  int l=c[x][0],r=c[x][1];
  if(turn[x])
  {
    turn[x]=0;
    rever(l); rever(r);
  }
  if(rev[x])
  {
    rev[x]=0,rev[l]^=1,rev[r]^=1;
    swap(c[x][0],c[x][1]);
  }
}
void rotate(int x)
{
  int y=fa[x],z=fa[y],a=c[y][1]==x,b=c[z][1]==y,g=c[x][!a];
  if(!Rt(y))c[z][b]=x;
  fa[g]=y,c[y][a]=g;
  fa[y]=x,c[x][!a]=y;
  fa[x]=z;
  pushup(y); pushup(x);
}
void splay(int x)
{
  int top=0,i;
  for(i=x;!Rt(i);i=fa[i])st[++top]=i;
  st[++top]=i;
  for(i=top;i;i--)pushdown(st[i]);
  while(!Rt(x))
  {
    int y=fa[x],z=fa[y],a=c[y][1]==x,b=c[z][1]==y;
    if(!Rt(y))
    {
      if(a==b)rotate(y);
      else rotate(x);
    }
    rotate(x);
  }
}
void access(int x)
{
  int last=0;
  while(x)
  {
    splay(x);
    c[x][1]=last;
    pushup(x);
    last=x,x=fa[x];
  }
}
void make_root(int x)
{
  access(x); splay(x);
  rev[x]^=1;
}
void split(int x,int y)
{
  make_root(x);
  access(y); splay(y);
}
void link(int x,int y)
{
  make_root(x); fa[x]=y;
}
void cut(int x,int y)
{
  split(x,y);
  fa[x]=c[y][0]=0;
}
int main()
{
  int i,x,y,p;
  char ch[5];
  scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<=n;i++) mn[i]=inf,mx[i]=-inf;
  int id=n;
  for(i=1;i<n;i++)
  {
    scanf("%d%d%d",&x,&y,&p); x++,y++;
    e[i]=++id;
    link(x,id); link(y,id);
    w[id]=sum[id]=mx[id]=mn[id]=p;
  }
  scanf("%d",&m);
  while(m--)
  {
    scanf("%s%d%d",ch,&x,&y); x++,y++;
    if(ch[0]=='C')
    {
      x--,y--;  splay(e[x]);
      w[e[x]]=y; pushup(e[x]);
    }
    if(ch[0]=='N')
      split(x,y),rever(y);
    if(ch[0]=='S')
      split(x,y),printf("%d\n",sum[y]);
    if(ch[1]=='A')
      split(x,y),printf("%d\n",mx[y]);
    if(ch[1]=='I')
      split(x,y),printf("%d\n",mn[y]);
  }
  return 0;
}
阅读更多
版权声明:本文为一名蒟蒻的原创文章,大神转载的话顺便说个出处呗。 https://blog.csdn.net/cgh_Andy/article/details/52370017
个人分类: bzoj LCT
想对作者说点什么? 我来说一句

bzoj 2157 旅游

LCT

chai_jing chai_jing

2017-05-17 23:26:50

阅读数:88

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

BZOJ 2157: 旅游

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭