hdu4859 海岸线

版权声明:本文为一名蒟蒻的原创文章,大神转载的话顺便说个出处呗。 https://blog.csdn.net/cgh_Andy/article/details/51815480

这其实是一道挺明显的最小割题目。所以就不多说了,推荐一下orz 硕的博客可以看。点击打开链接

然后就不多说了,主要是想冒个泡,太久没写,要好好努力啊。。。

贴个代码:

#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define Max 0x7fffffff
#define me(a,x) memset(a,x,sizeof a)
#define cp(a,x) memcpy(a,x,sizeof a)
using namespace std;
typedef long long LL;
const int dx[4]={1,-1,0,0};
const int dy[4]={0,0,1,-1};
struct node
{
  int x,y,c,next;
}a[1010000]; int len,first[3010];
void ins(int x,int y,int c)
{
  a[++len].x=x,a[len].y=y,a[len].c=c;
  a[len].next=first[x],first[x]=len;
  a[++len].x=y,a[len].y=x,a[len].c=0;
  a[len].next=first[y],first[y]=len;
}
queueq;
int h[3010],t;
bool spfa()
{
  for(int i=0;i<=t;i++)h[i]=0;
  h[0]=1; q.push(0);
  while(!q.empty())
  {
    int x=q.front();
    q.pop();
    for(int k=first[x];k;k=a[k].next)
    {
      int y=a[k].y;
      if(!h[y] && a[k].c)
      {
        h[y]=h[x]+1; q.push(y);
      }
    }
  }
  return h[t]>0;
}
int dfs(int x,int f)
{
  if(x==t)return f;
  int de=0;
  for(int k=first[x];k;k=a[k].next)
  {
    int y=a[k].y;
    if(a[k].c && h[y]==h[x]+1)
    {
      int mf=dfs(y,min(a[k].c,f-de));
      a[k].c-=mf,a[k^1].c+=mf,de+=mf;
      if(de==f)return f;
    }
  }
  if(!de)h[x]=0;
  return de;
}
char c[50][50];
int main()
{
  int T,n,m,i,j,k,p;
  scanf("%d",&T);
  for(p=1;p<=T;p++)
  {
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(i=1;i<=n;i++)
     scanf("%s",c[i]+1);
    for(i=1;i<=n;i++)c[i][0]=c[i][m+1]='D';
    for(i=1;i<=m;i++)c[0][i]=c[n+1][i]='D';
    len=1; me(first,0);
    int s=0; t=n*m+1;
    for(i=1;i<=n;i++)
     for(j=1;j<=m;j++)
     {
       int u=m*(i-1)+j;
       if(c[i][j]=='.' || c[i][j]=='D')
       {
        for(k=0;k<4;k++)
        {
          int xx=i+dx[k],yy=j+dy[k];
          if(c[i][j]==c[xx][yy])
          {
           s++;
           if(xx<1 || yy<1 || xx>n || yy>m)s++;
          }
        }
        continue;
       }
       int x1=0,x2=0;
       for(k=0;k<4;k++)
        {
          int xx=i+dx[k],yy=j+dy[k],uu=m*(xx-1)+yy;
          if(c[xx][yy]=='.')x1++;
          else if(c[xx][yy]=='D')x2++;
          else ins(u,uu,1);
        }
       if( (i+j)&1 ){ins(0,u,x1); ins(u,t,x2);}
       else {ins(0,u,x2); ins(u,t,x1);}
     }
    s/=2;
    while(spfa())s+=dfs(0,Max);
    printf("Case %d: %d\n",p,n*(m+1)+m*(n+1)-s);
  }
  return 0;
}

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页