BZOJ 4989: [Usaco2017 Feb]Why Did the Cow Cross the Road

版权声明:本文为一名蒟蒻的原创文章,大神转载的话顺便说个出处呗。 https://blog.csdn.net/cgh_Andy/article/details/77856071

做水题一开始还看错题。。。
其实就是求逆序对个数 树状数组搞一下就好了
每次把最后一个调到前面 只用考虑它的影响 其它是不变的
A,B都一样 分别搞一次就好了

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N=1e5+5;
inline int read(){
  int x=0,f=1; char ch=getchar();
  while(ch<'0' || ch>'9'){if(ch=='-')f=-1; ch=getchar();}
  while(ch>='0' && ch<='9'){x=(x<<1)+(x<<3)+ch-'0'; ch=getchar();}
  return x*f;
}
int a[N],b[N],c[N],t[N],n;
void add(int x,int u){for(;x<=n;x+=x&-x)t[x]+=u;}
int get(int x){int s=0;for(;x;x-=x&-x)s+=t[x];return s;}
int main(){
  n=read(); int i;
  for(i=1;i<=n;++i)a[i]=read(),c[a[i]]=i;
  for(i=1;i<=n;++i)b[i]=read();
  LL s=0,ans=1e16;
  for(i=n;i;--i){
    s+=get(c[b[i]]);
    add(c[b[i]],1);
  }
  for(i=n;i;--i){
    ans=min(s,ans);
    s-=n-get(c[b[i]]);
    s+=get(c[b[i]]-1);
  }
  for(i=1;i<=n;++i)t[i]=0,c[b[i]]=i;
  s=0;
  for(i=n;i;--i){
    s+=get(c[a[i]]);
    add(c[a[i]],1);
  }
  for(i=n;i;--i){
    ans=min(s,ans);
    s-=n-get(c[a[i]]);
    s+=get(c[a[i]]-1);
  }
  printf("%lld\n",ans);
  return 0;
}
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页