[Ceoi2016]router

试着打了打 幸好A了 不然就尴尬了 T_T 因为没有std可以看啊 也很难调啊
没想到居然打了那么短233 (删了读优更短

题解链接: http://pan.baidu.com/s/1pLwWY7L 密码:l62w

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=5e5+2;
char B[1<<14],*S=B,*T=B;
#define gc (S==T&&(T=(S=B)+fread(B,1,1<<14,stdin),S==T)?-1:*S++)
inline int read(){
  int x=0,f=1; char ch=gc;
  while(ch<'0' || ch>'9'){if(ch=='-')f=-1; ch=gc;}
  while(ch>='0' && ch<='9'){x=(x<<1)+(x<<3)+ch-'0'; ch=gc;}
  return x*f;
}
struct edge{int x,y;}ans[N]; int len;
inline void ins(int x,int y){
  ans[++len]=(edge){x,y};
}
int id,n,k;
void solve(int l,int r,vector<int>v){
  vector<int>a,b; int i;
  if(l==r){
    for(i=(l-1)*4+1;i<=min(l*4,n);++i)
      ins(v[0],n+i);
    return;
  }
  int mid=(l+r)>>1;
  for(i=l;i<=r;++i){
    ++id; ins(v[i-l],id);
    if(i<=mid){
      a.push_back(id);
      int x=r-(i-l);
      if(x==i)ins(v[i-l],id+1);
      else ins(v[x-l],id);
    }
    else{
      b.push_back(id);
      int x=r-(i-l);
      ins(v[x-l],id);
    }
  }
  solve(l,mid,a),solve(mid+1,r,b);
}
vector<int>a;
int main(){
  n=read(); int m=read(),p=read(),i;
  id=(n<<1); k=0;
  for(i=1;i<=n;++i){
    if((i-1)%4==0)++id,++k,a.push_back(id);
    ins(i,id);
  }
  solve(1,k,a);
  printf("%d %d\n",id,len);
  for(i=1;i<=len;++i) printf("%d %d\n",ans[i].x,ans[i].y);
  return 0;
}
阅读更多
版权声明:本文为一名蒟蒻的原创文章,大神转载的话顺便说个出处呗。 https://blog.csdn.net/cgh_Andy/article/details/78387553
个人分类: 分治 构造
想对作者说点什么? 我来说一句

2311: [CEOI2016]D2T3 Router

CEOI

qq_36797743 qq_36797743

2017-10-29 21:03:19

阅读数:197

BZOJ 4936: [Ceoi2016]match

我真菜

cgh_Andy cgh_Andy

2017-10-26 21:09:15

阅读数:217

BZOJ 4937: [Ceoi2016]popeala

我真菜

cgh_Andy cgh_Andy

2017-10-26 21:37:14

阅读数:258

sap router

2008年10月31日 116KB 下载

switch router命令

2011年08月04日 62KB 下载

Cisco router安装向导

2011年03月30日 70KB 下载

Cisco路由配置语句汇总

2011年08月31日 14KB 下载

CCNA中用到的所有命令.pdf

2016年03月05日 463KB 下载

PADS Router HSD

2008年12月05日 6.03MB 下载

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭