Java 实现往红黑树插入结点

java 同时被 3 个专栏收录
93 篇文章 2 订阅
1 篇文章 0 订阅
1 篇文章 0 订阅

红黑树是平衡二叉查找树中的一种,最突出的特点是效率高。时间复杂度:O(log(n))

红黑树有如下4个性质:
1).没个结点不是红色就是黑色;
2).根结点是黑色的;
3).每个红色结点的父亲是黑色的;
4).根结点到达每个叶子结点的路径中黑色结点的个数是一样的;

那么,为什么红黑树的效率高呢?
根据性质3,先把红色结点跟父亲结点整合在一块,新整合出来的树称为“2-3-4 树”,它的高度为原先红黑树高度的1/2,如下图:

这里写图片描述

因为: 红黑树中,键是8个,叶子结点是9个
所以:用归纳法可以得到叶子结点 = 键+1
因为:在2-3-4树中,叶子结点的数量在 2^h <= 叶子结点 <= 2^h
所以:高度 h 与键(n)的关系是:2^h <= n+1 取对数得:h <= log(n+1)
又因为:红黑树的高度与2-3-4树的高度关系是:h = H/2
所以:红黑树的高度与键的关系是: H <= 2log(n+1)
高度与叶子是对数关系,而且高度一致,所以红黑树的平衡性很好,查找效率非常高。

但是!更新操作容易对红黑树造成破坏,失去平衡性。所以,在插入/删除红黑树的结点时,要保证红黑树的`性质还在。对于这种恢复红黑树的操作,最典型的就是旋转,就是把某个结点往左/右旋转90度,如下图:

这里写图片描述

现在执行插入一个结点操作:

1).插入一个15结点,根据15数值的大小,确定15放在红黑树中的位置(叶子结点就不画了,小黑圈那些)

这里写图片描述

2).虽然15结点插入到红黑树中,但是破坏了红黑树的性质,采取旋转或颜色转换恢复红黑树的性质

这里写图片描述

根据上面的例子,对于插入结点后的红黑树而言,这里有个通用的算法:

case1:如果左右结点均为红色,进行颜色转换

case2:如果右子结点是红色的而左子结点是黑色的,进行左旋转

case3:如果左子结点是红色的且它的的左子结点是红色的,进行右旋转

如下图所示:

这里写图片描述

在Java中,集合类TreeMap就是基于红黑树实现的

下面看看Java实现插入结点的代码:

package RBT;

public class RedBlackBST {

  //根结点
  private Node root;

  //红黑
  private static final boolean RED = true;
  private static final boolean BLACK = false;

  //键
  private class Key {
    private String key;
    Key(String key) {
      this.key = key;
    }
    public int compareTo(Key key2) {
      return key.compareTo(key2.key);
    }
  }

  //键值
  private class Value {
    private int val;
    Value(int val) {
      this.val = val;
    }
  }

  //结点
  private class Node {
    //键和键值
    Key key;
    Value val;
    //左右结点
    Node left, right;
    //包含几个子结点
    int N;
    //颜色
    boolean color;

    Node(Key key, Value val, int N, boolean color) {
      this.key = key;
      this.val = val;
      this.N = N;
      this.color = color;
    }
  }

  private boolean isRed(Node h) {
    if(h == null) return false;
    return h.color = RED;
  }

  private int size() {
    return size(root);
  }

  private int size(Node h) {
    if(h == null) {
      return 0;
    }
    return h.N;
  }  

  //左旋
  private Node rotateLeft(Node h) {
    Node x = h.right;
    h.right = x.left;
    x.left = h;
    x.color = h.color;
    h.color = RED;
    x.N = h.N;
    h.N = 1 + size(h.left) + size(h.right);
    return x;
  }

  //右旋
  private Node rotateRight(Node h) {
    Node x = h.left;
    h.left = x.right;
    x.right = h;
    x.color = h.color;
    h.color = RED;
    x.N = h.N;
    h.N = 1 + size(h.left) + size(h.right);
    return x;
  }

  //颜色转换
  private void flipColors(Node h) {
    h.color = RED;
    h.left.color = BLACK;
    h.right.color = BLACK;
  }

  public void put(Key key, Value val) {
    root = put(root, key, val);
    root.color = BLACK;
  }

  //插入结点
  public Node put(Node h, Key key, Value val) {
    if(h == null) 
      return new Node(key, val, 1, RED);
    //以下4个语句是将h根据键值大小放进红黑树中的位置
    int cmp = key.compareTo(h.key);
    if(cmp < 0) h.left = put(h.left, key, val);
    else if(cmp > 0) h.right = put(h.right, key, val);
    else h.val = val;
    //如果右子结点是红色的而左子结点是黑色的,进行左旋转
    if(isRed(h.right) && !isRed(h.left)) h = rotateLeft(h);
    //如果左子结点是红色的且它的的左子结点是红色的,进行右旋转
    if(isRed(h.left) && isRed(h.left.left)) h = rotateRight(h);
    //如果左右结点均为红色,进行颜色转换
    if(isRed(h.left) && isRed(h.right)) flipColors(h);
    h.N = size(h.left) + size(h.right) + 1;
    return h;
  }

}

以上是红黑树的插入操作,至于删除操作,看了一下午,还是有点蒙,若有一天我理解了,一定分享出来!

 • 1
  点赞
 • 1
  评论
 • 1
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 创作都市 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值